Privacybeleid voor:

https://www.creative-cables.nl

Laatste update: 31/05/2021. 

Over ons privacybeleid

Creative Cables Benelux geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de genoemde website en de daarop ontsloten dienstverlening van Creative Cables Benelux. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 31/05/2021, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacy beleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken,waar wij deze(laten)opslaan,welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken

Creative Cable Benelux en CREATIVE-CABLES ITALIA SPA zijn gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken. Beide bedrijven verwerken gezamenlijk gegevens uitgezonderd:

- factureringsdata, dit ligt bij Creative Cable Benelux.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Creative Cables Benelux, via de sites https://www.creative-cables.nl en https://www.creative-cables.be, verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Deze gegevens worden verwerkt via de winkelsoftware Prestashop die wij hosten bij een hostingprovider.
Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken via de site https://www.creative-cables.nl

Voor- en achternaam

Deze gegevens hebben we nodig om u een nota/factuur te sturen. De belastingdienst wil natuurlijk gewoon graag elke maand onze BTW incasseren.

Geslacht/aanhef

Het is handig om te weten of we met een man of vrouw te maken hebben.

Adresgegevens

Het is wel zo handig als we weten waar we het pakje moeten afleveren. Daarnaast staat het aflever- en factuuradres op de nota/factuur.

Telefoonnummer

Mocht er echt iets helemaal misgaan met de zending dan bellen we je graag even.

E-mailadres

Je wilt natuurlijk graag weten hoe het staat met je bestelling, dat doen we via email. Daarnaast sturen we de factuur en verzend notificaties ook via email.

IP-adres

Door de IP-adressen van onze bezoekers te onthouden kunnen we al onze klanten een veilige winkelervaring bieden.

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch

Heel soms hebben we nog wat extra informatie nodig die we dan telefonisch vragen. Dit kan soms voorkomen als een vervoerder vragen heeft over de bestemming.

Gegevens over jouw activiteiten op onze website

We houden anoniem bij welke onderdelen van onze site populair zijn en welke niet. 

Internetbrowser en apparaat type

Om de kwaliteit van onze site te kunnen garanderen is het natuurlijk van belang om te weten op welke manier onze site moet werken.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info.nl@creative-cables.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Creative Cables Benelux verwerkt uw persoonsgegevens op https://www.creative-cables.nl en https://www.creative-cables.be voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- Creative Cables Benelux verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte of voor de noodzakelijke uitvoering van een overeenkomst.

Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Geautomatiseerde besluitvorming

Creative Cables Benelux neemt NIET op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Creative Cables Benelux) tussen zit.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Creative Cables Benelux op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met een fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Webhosting

Wij nemen webhosting diensten af van CREATIVE-CABLES ITALIA SPA.CREATIVE-CABLES ITALIA SPA verwerkt persoonsgegevens (zoals eerder genoemd) namens ons en gebruikt uw email adres (alleen voor geregistreerde gebruikers met een order) om af en toe een update te sturen over de opening van een nieuwe winkel. Deze partij heeft inzage in uw gegevens i.v.m. verdere orderafhandeling. CREATIVE-CABLES ITALIA SPA heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. CREATIVE-CABLES ITALIA SPA is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht en is een verwerker. Tussen CREATIVE-CABLES ITALIA SPA en Creative Cables Benelux is er een verwerkersovereenkomst (DPA).

Meer info: https://www.creative-cables.it

E-mail en mailinglijsten

Google email

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Google, te weten de dienst G Suite. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Google heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e- mailverkeer vertrouwelijk.

Meer info: https://gsuite.google.com/terms/dpa_terms.html

Payment processors

Mollie

Voor het afhandelen van de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie geeft aan verwerkersverantwoordelijke te zijn en geen gegevensverwerker.

Mollie heeft alles betreffende de AVG in haar voorwaarden vastgelegd.

Meer info:  https://www.mollie.com/nl/privacy

Paypal

Voor het afhandelen van de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Paypal. Paypal geeft aan verwerkersverantwoordelijke te zijn en geen gegevensverwerker.

Paypal heeft alles betreffende de AVG in haar voorwaarden vastgelegd.

Meer info:  https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/privacy-full

Verzenden en logistiek

GLS via Sendcloud

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van GLS via Sendcloud voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres, email en woonplaatsgegevens met Sendcloud delen. Sendcloud gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat Sendcloud onderaannemers inschakelt, stelt Sendcloud uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking. Het email adres wordt gebruikt om u een zending notificatie te sturen.

Sendcloud heeft alles betreffende de AVG in een verwerkersovereenkomst vastgelegd.

Facturatie en boekhouden

Prestashop

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van het door Creative-Cables slr gehoste Prestashop platform. Wij registeren uw naam, email, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen.

Meer info: https://www.prestashop.com

Uw rechten

Op grond van de geldende Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek.Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Creative Cables Benelux. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevens verwerkingstaken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacy zaken.

Cookies

Creative Cables Benelux gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Creative Cables Benelux gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.

Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Afmelden voor Google Analytics tracking!

Cookies van derde partijen

In het geval dat software van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Creative Cables Benelux neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken. Creative Cables Benelux heeft in ieder geval de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

- TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

- DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

- Online monitoring van data lekken d.m.v. monitoring tools.


Menu