Algemene voorwaarden (versie 24/08/2016)

1. TOEPASSELIJKHEID

1.1
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

“BN”
Het in Groningen gevestigde bedrijf "BlueNow", zoals ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 28107139.

“Koper”
Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met BN een contractuele relatie aangaat tot de aankoop van een door BN aangeboden product respectievelijk producten.

“Consument Koper”
Iedere natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn of haar beroep of bedrijf en met BN een contractuele relatie aangaat tot de aankoop van een door BN aangeboden product respectievelijk producten.

“Producten”
Het onderwerp van de overeenkomsten zoals gesloten tussen BN en haar kopers. Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over “product” geldt hetzelfde voor “producten” en vice versa.

1.2.
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van BN, alsmede op alle met BN via de website www.creative-cables.nl aangegane overeenkomsten.

1.3
Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

1.4
Door het gebruik van de internetwebsite www.creative-cables.nl, dan wel het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling, aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden, alsook de overige rechten en plichten zoals beschreven op de internetsite van BN.

1.5
BN is gerechtigd om ter zake van de uitvoering van een overeenkomst met Koper gebruik te maken van de diensten van een door haar geselecteerde derde.

2. TOTSTANDKOMING EN ONTBINDING OVEREENKOMSTEN

2.1
Kopers kunnen via de internetwebsite www.creative-cables.nl één of meerdere producten aankopen.

2.2
De koopovereenkomst tussen BN en Koper komt tot stand op het moment dat Koper een schriftelijke bevestiging (waaronder mede wordt begrepen een elektronische bevestiging) heeft ontvangen. Een bevestiging als bedoeld ontvangt Koper nadat hij alle verlangde gegevens heeft ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetwebsite www.creative-cables.nl, de desbetreffende data (het zgn. bestelformulier) aan BN via de elektronische weg heeft verzonden en heeft zorggedragen voor betaling via iDeal.

2.3
BN kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen van al die feiten en factoren, welke van belang zijn voor het verantwoord aangaan van een koopovereenkomst met Koper. Indien BN op basis van dit onderzoek, dan wel door eerdere, naar objectieve normen, negatieve ervaringen met Koper, gronden heeft om deze overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd deze te herroepen.

2.4
BN en Koper komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige koopovereenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden zoals hiervoor beschreven onder lid 2 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet hieraan derhalve niet af.

2.5
Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot de producten, dan wel de belangrijkste kenmerken van de producten, welke desgevraagd telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. BN garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen te dezen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de tot stand gekomen koopovereenkomst.

2.6
Indien BN niet aan een leveringstermijn van 30 dagen kan voldoen, heeft de Koper het recht de overeenkomst te ontbinden. De Koper zal hiervoor zelf schriftelijk contact op moeten nemen met BN.

3. PRIJZEN

3.1
Alle op de internetwebsite www.creative-cables.nl genoemde prijzen zijn in Euro’s, inclusief omzetbelasting en exclusief verzendkosten. Levering geschiedt tegen de op het moment van de totstandkoming van de koopovereenkomst op de internetwebsite www.creative-cables.nl vermelde prijzen (typefouten en overige evidente onjuistheden voorbehouden. Deze kunnen nadien door BN worden gecorrigeerd).

3.2
Verzendkosten zijn niet bij de prijs inbegrepen, deze worden separaat vermeld op het zgn. bestelformulier. Voor bezorging buiten Nederland gelden speciale tarieven.

4. BETALING

4.1
Koper betaalt de aankoopprijs en de verschuldigde verzendkosten voorafgaande aan de levering middels iDeal.
BN kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.

5.LEVERING EN LEVERINGSTIJD

5.1
De gekochte producten worden zo snel mogelijk afgeleverd maar men dient rekening te houden met het feit dat het maatproducten zijn. In beginsel streeft BN ernaar om bestellingen binnen 7 dagen te leveren. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de schriftelijke bevestiging zoals genoemd onder lid 4 van artikel 2.

5.2
Indien een product tijdelijk niet op voorraad blijkt, zal BN aan Koper aangeven wanneer het product weer beschikbaar is. BN streeft er nadrukkelijk naar om dergelijke vertragingen binnen één werkdag telefonisch of per e-mail aan de Koper te melden.

5.3
Leveringen vinden plaats op het door de Koper op het bestelformulier opgegeven adres.

5.4
Zodra de aangekochte producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat ieder risico, waar het deze producten betreft, over op de Koper.

6. GEBREKEN EN KLACHTTERMIJN

6.1
De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Klachten van Koper, die betrekking hebben op (uiterlijk waarneembare) gebreken aan het product, moeten door de Koper binnen 14 dagen na levering online (via Mijn account) en gemotiveerd aan BN worden gemeld. Indien de Koper zulks aantoont kan hij, na instemming van BN hiermede, de producten in oorspronkelijke staat en in de oorspronkelijke verpakking, voorzien van factuur, voldoende gefrankeerd retourneren aan BN. Voor het daadwerkelijk retourneren heeft de Koper nogmaals 14 dagen de tijd.
Na retourontvangst door BN wordt een nieuw exemplaar van het product verzonden. Geeft de Koper de voorkeur aan ontbinding van de koopovereenkomst, dan wordt het aankoopbedrag door BN binnen 14 dagen gerestitueerd.

Indien een klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost rest u als Consument Koper de volgende opties:

  1. U kunt de klacht laten behandelen door Stichting Geschilonline (www.geschilonline.nl);
  2. Of u kunt uw klacht indienen via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).


7. AFKOELPERIODE, HERROEPING

7.1
Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de wet verkopen op afstand, heeft de Consument Koper het recht de afgesloten overeenkomst binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product , zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. U heeft na ontbinding van de overeenkomst nogmaals 14 dagen om uw product terug te sturen. De meldingstermijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de Consument Koper na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan BN heeft teruggezonden, is de koop een feit.

De Consument Koper is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk/via email melding te maken bij BN. De Consument Koper dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.

Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. De kosten voor het retour zenden zijn voor de koper. Indien de zaken bij de Consument Koper zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding.

Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt BN er zorg voor dat binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending de Consument Koper het volledige bedrag inclusief de verzendkosten retour ontvangt. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de

(Consument) Koper.

Het herroepingrecht geldt niet voor:

- Goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft.

- Goederen of diensten die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld lampenkappen en textielkabels (wij moeten kabels op lengte knippen), of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.

- Diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van 14 werkdagen.

- Producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

- De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument Koper en hij heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

7.2
BN is nimmer aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies daaronder begrepen, welke bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

7.3
Indien het product niet conform de in artikel beschreven staat of voorwaarden is ontvangen, dan wordt het aankoopbedrag door BN niet gerestitueerd. Het product blijft als dan eigendom van Koper. Op verzoek van de Koper kan het product, nadat de Koper wederom de verzendkosten vooraf heeft voldaan, opnieuw worden geleverd op het door de Koper genoemde afleveradres.

7.4 Consument Koper kan de overeenkomst ontbinden conform lid 1 van de in dit Artikel gestelde termijn door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan BN, of op andere ondubbelzinnige wijze aan BN kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. BN bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.`

8. GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

8.1
In beginsel geldt voor door BN geleverde producten de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende artikel wordt vastgesteld.

8.2
BN is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld. BN aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

8.3
Indien BN om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden, dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt.

8.4
Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie in de volgende gevallen:

- Indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd;

- Indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van BN of de fabrikant zijn verricht;

- Indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;

- Indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;

- Indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

8.5
Het is mogelijk dat BN op haar internetwebsite www.creative-cables.nl links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. BN is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetwebsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.

8.6
Wanneer er voor het achterhalen van een gebrek aan het product of onderdeel van het product, welke is uitgesloten van garantie, onderzoekskosten worden gemaakt, dan zijn deze kosten altijd voor rekening van de Koper. BN streeft ernaar hiervan vooraf melding te maken.
Het achterwege blijven van deze melding ontslaat de Koper derhalve niet van de verplichting tot het betalen van deze kosten.

8.7
Wanneer aan het herstellen van een defect kosten zijn verbonden, dan wordt de Koper hiervan op de hoogte gesteld.
Wanneer de Koper niet uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat met de kostenopgave, dan kan zij haar eigendom retour ontvangen tegen betaling van de verzendkosten.

9. INTELLECTUELE EIGENDOM

9.1
De Koper dient alle intellectuele eigendomsrechten, welke rusten op de door haar geleverde producten respecteren. BN garandeert niet dat de aan de Koper geleverde producten geen inbreuk maken op enig (intellectueel eigendoms-)recht van derden.

9.2
Geen enkele foto als gebruikt op de internetwebsite www.creative-cables.nl mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze hetzij elektronisch, mechanisch, of enige andere manier, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van BN.

10. PERSOONSGEGEVENS

10.1
BN zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid, zoals verwoord op de internetwebsite www.creative-cables.nl.

10.2
BN neemt daarbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.

11. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

11.1
Op de koopovereenkomst tussen BN en de Koper, alsook op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de ter zake bevoegde rechter.